วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร


ขั้นตอนการทำ
1. หั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆ

2.)นำไปนึ่งให้สุก
3.)แล้วนำไปปั่นให้ละเอียด


4.) แล้วนำมาใส่ส่วนผสมให้ครบ

- กระเทียม

- พริกไทย

- น้ำตาล5.)นำไปต้มให้เดือด ( ระหว่างต้มให้ผสมแป้งให้เข้ากับน้ำ)6.)นำแป้งที่ผสมไว้มาใส่ แล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุก
7.)เมื่อแป้งสุกแล้ว ก็นำแป้งที่เหลือมาใส่


8.)นวดแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกัน
9.ปั้นเป็นท่อนยาวๆ แล้วห่อด้วยถงพลาสติก
10.นำไปนึ่งอีกครั้งจนแป้งสุก เมื่อสุกแล้วให้ทิ้งไว้จนเย็น

11.)หั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำไปตากแดดจนแห้ง12.)นำมาทอดให้ฟู เพื่อบริโภคหรือจำหน่าย

ขอขอบพระคุณ คุณป้าทองขาล ไตรศร
ขอขอบพระคุณ คุณป้าทองขาล ไตรสร

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

สารบัญ
เรื่อง หน้า
จุดมุ่งหมาย 1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
การดำเนินการจัดการทำโครงงาน 3
อุปกรณ์ 4
ขั้นตอนการทำ 5
เอกสารอ้างอิง 6

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร
จัดทำโดย
1.) นางสาว เพ็ญนภา เต็มส้ม ชั้น ม.4/3 เลขที่ 17
2.) นางสาว นภสร สิบทัศน์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 20
3.) นางสาว พิมพ์พิไล พานอุ่น ชั้น ม.4/3 เลขที่ 22
4.) นางสาว พิกุล คนองมาศ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 44
เสนอ
อาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา
โรงเรียห้วยแถลงพทยาคม
อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ได้ประสบการณ์การในการทำงานร่วมกับเอนในกลุ่ม
-ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-ได้รู้จักขั้นตอนในการทำงาน
-สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

การดำเนินการจัดการทำโครงงาน
1.วางแผนการจัดทำโครงงาน
2.การเตรียมงาน

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อศึกษาการทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยากร
3. เพื่อนำไปในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อใช้ในการศึกษา
5. เพื่อเป็นประสบการณื
6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

อุปกรณ์
1. ฟักทอง
2. น้ำตาล
3. พริกไทย
4. กระเทียม
5. แป้ง
6. ครก/สาก
7. ถุงพลาสติก
8. ซึง
9. กระจาด
เอกสารอ้างอิง
โครงงานเรื่องนี้ได้ศึกษา จากคุณป้าทองขาล ไตรศร ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ สินค้าotop บ้านหนองม่วงตาฮิง และเป็นป้าของ
นางสาว นภสร สิบทัศน์ ซึ่งเป็นผู้สอนการทำขนมข้าวเกรียบ

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร


ขั้นตอนการทำ


1. หั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆ2.)นำไปนึ่งให้สุก
3.)แล้วนำไปปั่นให้ละเอียด
4.)แล้วนำมาใส่ส่วนผสมให้ครบ
- กระเทียม
- พริกไทย
- น้ำตาล
5.)นำไปต้มให้เดือด ( ระหว่างต้มให้ผสมแป้งให้เข้ากับน้ำ)
6.)นำแป้งที่ผสมไว้มาใส่ แล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุก
7.)เมื่อแป้งสุกแล้ว ก็นำแป้งที่เหลือมาใส่
8.นวดแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกัน
9.ปั้นเป็นท่อนยาวๆ แล้วห่อด้วยถงพลาสติก
10.นำไปนึ่งอีกครั้งจนแป้งสุก เมื่อสุกแล้วให้ทิ้งไว้จนเย็น
11.หั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำไปตากแดดจนแห้ง
12.นำมาทอดให้ฟู เพื่อบริโภคหรือจำหน่าย

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

ความสำคัญของโครงงาน
เราจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นแล้วทำให้เราได้รับประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยากร รู้ถึปัญหาของงาน
และรู้วิการแก้ปัญหาของงานด้วย

การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไม้และสมุนไพร

คำนำ
โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษา การทำขนมข้าวเกรียบจากผลไมและสมุนไพร
ว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีวิธีการอย่างไรในการทำโครงงาน นอกจากนี้การทำโครงงานยังสอนให้เรา
รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น
และขออภัยหากข้อมูลในโครงงานมีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น